Rozhodčí činnost je alternativou ke standardnímu soudnímu řízení před obecnými soudy, které je přísně formalistické a časově značně zdlouhavé. Tato skutečnost je pro strany sporu časově, finančně, jakož i emočně vyčerpávající. Rozhodčí činnost spočívá v derogaci (zrušení) pravomoci obecných soudů a prorogaci (přenesení pravomoci) na soukromého rozhodce, který plně nahradí činnost obecných soudů.

Činnost rozhodců je regulována zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Nad činností rozhodců vykonává dozor Ministerstvo spravedlnosti ČR, které rovněž vede seznam rozhodců způsobilých rozhodovat spotřebitelské spory. JUDr. Tomáš Hulva je v tomto seznamu zapsán pod registračním číslem: 441

Výstupem rozhodčího řízení je rozhodčí nález, který je plnohodnotným exekučním titulem se stejnou právní váhou, jakou má např. rozsudek soudu. Nespornou výhodou rozhodčího nálezu je jeho pravomocnost okamžikem doručení všem účastníkům rozhodčího řízení. Proti rozhodčímu nálezu není přípustné odvolání a rozhodčí řízení tak není možné do nekonečna protahovat a navyšovat náklady řízení. Činnost rozhodce je přitom kontrolována jednak Ministerstvem spravedlnosti ČR a jednak obecnou soudní mocí, kdy soud v případě porušení procesních podmínek rozhodčího řízení rozhodčí nález zruší. Jedná se o brzdy, které znemožňují libovůli v rámci rozhodčího řízení.

Zásadním pro rozhodčí řízení je erudovanost rozhodce a jeho praktické zkušenosti. Mělo by se jednat o osobu nezávislou na kterékoli straně sporu a tedy nestrannou. Současně by osoba rozhodce měla být dostatečně kvalifikovaná a zkušená – nikoli pouze v teoretickoprávní oblasti, ale též v dlouholeté právní praxi.

JUDr. Tomáš Hulva působí jako společník a advokát HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář a má více než desítiletou praxi v advokacii. Zabývá se převážně závazkovými právními vztahy, obchodním právem, občanským právem a mezinárodním právem soukromým, jehož součástí je též problematika mezinárodního obchodu.

Garantujeme Vám nestrannost a nezávislost rozhodce

Kontakt

JUDr. Tomáš Hulva, rozhodce
náměstí Republiky 2/1
CZ-746 01 OPAVA

Telefon: (+420) 553 717 132

tomas.hulva@hulva.cz
Jsme vám k dispozici
 
 
Copyright ©2013 JUDr. Tomáš Hulva, rozhodce